OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

CELE PROJEKTU: 

Cel główny:

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest fun-
tastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość
języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz
zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
 • rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
 • rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność
  rozumienia ze słuchu,
 • rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i
  zapamiętywaniu materiału leksykalnego,
 • zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,
 • rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,
 • wyrabianie właściwego stosunku do osób, mieszkających w innych krajach,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • poszerzenie zasobu słownictwa,
 • zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych,
 • rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,
 • wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury,
  piosenkami, filmami,
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im
 • różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,
 • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich
  umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości
  przedszkolnych,
 • uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz
  podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

 

Autorką projektu jest Angelika Fronia – nauczycielka przedszkola i języka angielskiego
w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Projekt powstał na bazie własnych
doświadczeń i obserwacji. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą programową
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także
z siódmym i dziewiątym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2022/2023:
“Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w
szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w
Internecie i mediach społecznościowych” oraz “Podnoszenie jakości kształcenia oraz
dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i
szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”.

 

Zakończenie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest fun – tastyczny!”

Przejdź do treści Przejdź do menu